Vizitdíj rendelet

A Kormány 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelete   a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos egyes kérdésekrõl  A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: „(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások az Ebtv. 18/A. §-ának (2) bekezdése alapján a tartós betegséget igazoló egészségügyi dokumentummal vehetõk igénybe. (8) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben meg nem nevezett járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe és a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll fenn, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhetõ.”  2. § Az R. 3. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás az Ebtv. 18/A. §-a (11) bekezdésének a) pontja szerinti emelt összegû vizitdíj ellenében sem végezhetõ beutaló nélkül, amennyiben a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll fenn.”  3. § Az R. 3/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A beutalónak tartalmaznia kell:a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,b) az 1. számú mellékletben meghatározott tartós betegség BNO kódját (BNO kód hiányában szövegesen), amennyiben a biztosított az Ebtv. 18/A. §-ának (2) alapján vizitdíjmentesen veszi igénybe beutaló szerinti ellátást,c) az ellátás tényét igazoló adatokat.”  4. § Az R. 5/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A kórházi napidíjat a) aktív fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történõ elbocsátáskor, illetve az aktív ellátási szakasz lezárásakor,b) krónikus fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történõ elbocsátáskor, de legkésõbb az adott naptári évben a biztosított által napidíjfizetés ellenében igénybe vehetõ utolsó ellátási nap igénybevételét követõ 15 napon belül kell befizetni.”  5. § Az R. 5/D. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíjat fizetni a háziorvosi ellátásért, amennyiben a beteg állapota miatt szükséges vizsgálat jellege teszi szükségessé, hogy a beteg ugyanazon háziorvost ugyanaznap ismételten felkeresse.”  6. § Az R. 5/E. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki: „A mentesség az 1. számú mellékletben meghatározott alapbetegség diagnózisa felállításának dokumentált idõpontjától a biztosított gyógyulásáig, illetve a szakmailag indokolt kontrollvizsgálatok elvégzéséig tart. Amennyiben a tartós betegség kezelése során egyéb – nem tartós – betegség kezelésére is sor kerül, akkor nem kell vizitdíjat fizetni, ha az orvoshoz fordulás indoka elsõdlegesen a tartós betegség kezelése volt.”  7. § Az R. 5/E. §-a a következõ (4)-(8) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az Ebtv. 18/A. §-a (8) bekezdésének c) pontja szerinti emelt összegû vizitdíjra a részleges térítési díjra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogya) a mértéke nem térhet el az Ebtv. 18/A. §-ának (11) bekezdésében meghatározottól, b) a befizetésére az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni,c) az adott ellátásért elszámolható finanszírozási összeget az emelt összegû vizitdíj és a vizitdíjnak az Ebtv. 18/A. §-ának (9) bekezdésében meghatározott összege közötti különbözet összegével kell csökkenteni. (5) Az Ebtv. 18/A. §-a (12) bekezdésének alkalmazásában minden megkezdett naptári napot külön ellátási napnak kell tekinteni. (6) A biztosított által a fekvõbeteg-gyógyintézeten kívül töltött adaptációs szabadság az Ebtv. 18/A. §-a (12) bekezdésének alkalmazásában nem minõsül ellátási napnak, ezért ezen napok után nem kell kórházi napidíjat fizetni. (7) Az Ebtv. 18/A. §-ának (2) bekezdése, (6) bekezdésének i) pontja és (10) bekezdése nem mentesít a (11) bekezdésében meghatározott emelt összegû esetleges vizitdíj-fizetési kötelezettség alól. (8) Az Ebtv. 18/A. §-a (8) bekezdése a) pontjának aa) alpontja alkalmazásában nem a biztosított általi kezdeményezésnek minõsül, amikor a biztosított hívására azért megy a háziorvos a biztosítotthoz, mert a biztosított egészségi állapota miatt nem tudja személyesen felkeresni a háziorvost rendelõjében.”  8. § Az R. 5/F. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl bármely jogi személy kibocsáthat papíralapú vizitbérletet. A vizitbérlet nem visszaváltható.”  9. § A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul: „(4) Amennyiben a biztosítottnak ugyanazon ellátás igénybevételéért az Ebtv. 23. §-ának b) és d), illetve b) és e) pontja szerint is fizetnie kellene részleges térítési díjat, csak az Ebtv. 23. §-ának b) pontja szerinti díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.”  10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2007. február 15-én lép hatályba. (2) A (3) bekezdés e rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba. (3) Nem lép hatályba az egyes, az egészségügyet érintõ kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/C. §-ának (4) bekezdését, 5/F. §-ának (2) bekezdését megállapító része, valamint az 1. számú melléklete. (4) Az R. e rendelet mellékletében szereplõ 1. számú melléklettel egészül ki. 
(5) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete „Adatlap” és a „Kitöltési útmutató” részének 33. és 34. pontjában a „napidíj” szövegrész helyébe „napidíj/vizitdíj” szövegrész lép.
 (6) A Kr. 14. számú melléklete „Kitöltési útmutató” részének 33. pontja „06 = az ellátásért emelt összegû vizitdíj fizetés történt” szövegrésszel egészül ki. 
  Melléklet a …/2007. (….) Korm. rendelethez 1. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez 
Tartós orvosi kezelések köre:BNO 
a) rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ betegek oki és tüneti kezelése;C00-C97; D00-D09;
D37-D48; Z08;
Z51.0 – Z51.2
 
 
b) vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggõ vizsgálatok; Z49 
c) a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedõk ellátása;D66-D67; D68.0-D68.2; D69.1; D69.4; D69.8 
d) véradással összefüggõ vizsgálatok;Z52.0; Z00.5 
 
e) cukorbetegség kezelése;E10-E14  
f) szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása;Z94 (kivéve Z94.5; Z94.7);
Z00.5; Z52; Z01.91
 
 
 
g) HIV fertõzés és AIDS betegség kezelése;B20-B24 
h) szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése.F20; F25; F31.4; F31.5; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3 
 A táblázatban foglalt tartós betegségek esetében a fenti BNO-k fõdiagnózisként történõ feltüntetése esetén a szakmailag ehhez kapcsolódóan felmerülõ egyéb szakvizsgálatok (ideértve a diagnosztikai vizsgálatok és szakkonziliumok) szintén mentesülnek a vizitdíj fizetése alól.”