226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeleta szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásárólA Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének f), j), illetve m) pontjában, továbbá a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések1. § E rendelet alkalmazása sorána) engedélyes: az Szt. 57. §-a (1) bekezdésének a) és c)-j) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti szociális szolgáltatásokat mûködési engedéllyel, illetve a Gyvt. 15. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti szolgáltató tevékenységet mûködési engedéllyel végzõ szolgáltató, intézmény, illetve hálózat; telephellyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény esetén önálló engedélyesnek minõsül az ellátást nyújtó székhely és a telephely,b) telephely: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 1. §-ának j) pontjában, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 2. §-ának b) pontjában meghatározott hely,c) fenntartó: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja, illetve a Gyvt. 5. §-ának s) pontja szerinti személy vagy szervezet,d) mûködést engedélyezõ szerv: az Szt. 92/K. §-ának (2) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100. §-ának (2) bekezdésben meghatározott szervek,e) foglalkoztató: a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és költségvetési támogatásának szabályairól szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti intézményi vagy külsõ foglalkoztató,f) jelentési idõpont: azon - a 11. § (1) bekezdése szerinti - idõpont, amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell,g) jelentési idõszak: azon - a 11. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti - idõszak, amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell.Ágazati azonosító2. § (1) Az ágazati azonosító az engedélyes egységes azonosítójele.(2) Az ágazati azonosítót a mûködést engedélyezõ szerva) tartós bentlakásos szociális intézmény esetén az elvi mûködési engedélyben,b) az a) pontban nem említett esetben a mûködési engedélybentörténõ feltüntetéssel adja ki,(3) Az ágazati azonosítót engedélyesenként kell kiadni. A telephely számára önálló ágazati azonosítót kell kiadni. Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást egyaránt nyújtó engedélyesnek egy ágazati azonosítót kell kiadni.(4) Ha az engedélyes székhelyén ellátást nem nyújtanak, a székhely részére a telephely elvi mûködési engedélyének, illetve mûködési engedélyének kiadása során önálló ágazati azonosítót kell kiadni, és azt az engedélyes valamennyi telephelyének elvi mûködési engedélyében, mûködési engedélyében fel kell tüntetni.3. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv az ágazati azonosítót a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) a 2. § (2) bekezdése szerinti eljárás során, az 1. számú melléklet szerinti adatok továbbításával kéri meg.(2) A Hivatal az ágazati azonosítót a mûködést engedélyezõ szerv kérelmének beérkezését követõ három munkanapon belül - a 2. számú melléklet szerint - képzi és küldi meg a mûködést engedélyezõ szervnek.(3) Az ágazati azonosító megkérése és megküldése elektronikus úton, az engedélyesek országos nyilvántartásának (a továbbiakban: országos nyilvántartás) elektronikus rendszerén keresztül történik.(4) Az ágazati azonosítóa) a mûködési engedély módosítása, illetveb) a mûködés ismételt engedélyezése - ideértve a kizárólag idõszakos férõhelyeket mûködtetõ telephely ismételt engedélyezését, a fenntartóváltozást, további szociális szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek engedélyezését, a személyes gondoskodást nyújtó székhely, illetve a telephely elköltöztetését, valamint a telephely önálló szolgáltatóvá, intézménnyé szervezését, illetve önálló szolgáltató, intézmény telephellyé szervezését -esetén sem módosítható. A megszûnt engedélyes ágazati azonosítója másik engedélyesnek nem adható ki.4. § (1) Amennyiben az engedélyes már rendelkezik ágazati azonosítóval, azt valamennyi,a) a mûködési, illetve foglalkoztatási [Szfr. 2-6. §] engedélyezéssel, a normatív állami hozzájárulás, illetve az Szfr. 8. §-a szerinti szociális foglalkoztatási támogatás igénylésével kapcsolatos ügyben a hatóságnak benyújtott, az eljárást megindító kérelmen, illetve a hatósági döntésben,b) az e rendelet szerinti, illetve más, statisztikai célú adatszolgáltatásonfel kell tüntetni.(2) A telephely ágazati azonosítóját megelõzõen a székhely ágazati azonosítóját is fel kell tüntetni.Az országos nyilvántartás általános szabályai5. § (1) Az országos nyilvántartás részea) az Szt. 88/A. §-ának (5) bekezdése, illetve a Gyvt. 137. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartás (a továbbiakban együtt: intézményi nyilvántartás), valamintb) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési rendszer.(2) Az országos nyilvántartás adatait a Hivatal egységes adatbázisban kezeli.(3) Az országos nyilvántartás nem minõsül hatósági nyilvántartásnak.(4) Az országos nyilvántartás a fenntartó, illetve az engedélyes önkéntes adatszolgáltatása alapján további közérdekû, illetve közérdekbõl nyilvános adatokat is tartalmazhat.6. § (1) Az engedélyes az országos nyilvántartásba a mûködés engedélyezésekor a 9. § szerint történõ adatrögzítéssel kerül felvételre.(2) Az országos nyilvántartásból az engedélyest törölni kell, haa) ideiglenes vagy határozott idejû mûködési engedélye valamennyi általa nyújtott szolgáltatásra lejárt és új mûködési engedélyt a részére nem adtak ki,b) mûködési engedélyét valamennyi általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan visszavonták [Szmr. 16. § (1) bekezdés, illetve Gymr. 10. § (1) bekezdés].(3) A törölt engedélyes természetes személy fenntartójának nevét, székhelyét, valamint adószámát törölni, az egyéb adatokat archiválni kell. A törlést és az archiválást a Hivatal hajtja végre a mûködési engedély lejártát, illetve a mûködési engedély visszavonására vonatkozó adatok rögzítését követõ harminc munkanapon belül.7. § (1) Az országos nyilvántartás adatai - az adószámok kivételével - elektronikus úton bárki számára hozzáférhetõek.(2) Ha a fenntartó kéri, a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona székhelyének, telephelyének címét nem lehet közzétenni.(3) A Hivatal az országos nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.Intézményi nyilvántartás8. § Az intézményi nyilvántartás engedélyesenként tartalmazzaa) szociális szolgáltatások esetén a 3. számú melléklet,b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén a 4. számú mellékletszerinti adatokat.9. § (1) Az elsõ fokon eljáró mûködést engedélyezõ szerv az intézményi nyilvántartás adatait az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásbana) a mûködési engedélyt kiadó, módosító, ismételten kiadó vagy visszavonó határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül rögzíti, ha a határozat elsõ fokon jogerõre emelkedett,b) az iratok hozzá történõ visszaérkezését követõ öt munkanapon belül rögzíti, ha az a) pont szerinti határozat másodfokon emelkedett jogerõre, vagy ha a határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte, illetve a felügyeleti szerv megváltoztatta, megsemmisítette.(2) Ha a mûködést engedélyezõ szerv az intézményi nyilvántartásban hibás vagy hiányos adatot észlel, azt soron kívül kijavítja, kiegészíti, illetve törli. Ha a Hivatal, a fenntartó vagy az engedélyes ilyen adatot észlel, nyolc napon belül értesíti a mûködést engedélyezõ szervet.Országos jelentési rendszer10. § Az országos jelentési rendszer a szociális szolgáltatásokat nyújtó engedélyesekre terjed ki, és engedélyesenként tartalmazza az 5. számú melléklet szerinti adatokat.11. § (1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente két alkalommal,a) január 15-éig a december 31-ei jelentési idõpontra, valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési idõszakra,b) július 15-éig a június 30-ai jelentési idõpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési idõszakra szolgáltatja.(2) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára elõszöra) a szolgáltatás megkezdésének - a jogerõs mûködési engedélyben meghatározott - idõpontját követõ elsõ jelentési idõpontra, valamintb) a szolgáltatás megkezdésének mûködési engedélyben feltüntetett idõpontja és az elsõ jelentési idõpont közötti idõszakrakell adatot szolgáltatni.12. § (1) Az országos jelentési rendszer számára az adatokat - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Hivatal internetes honlapján közzétett elektronikus ûrlapon kell szolgáltatni.(2) Az elektronikus ûrlap kitöltése során a fenntartó a Hivatal által kiadott jelszóval azonosítja magát.(3) Az adatszolgáltatás - a fenntartó kérelmére - úgy is történhet, hogy az elektronikus ûrlapot az engedélyes tölti ki, és a fenntartó hagyja jóvá. Ebben az esetben az engedélyes a Hivatal által a számára külön kiadott jelszóval, a fenntartó pedig a (2) bekezdés szerinti jelszóval azonosítja magát.(4) Azon egyházi, nem állami fenntartó, amely csak egy,a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagyb) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatástnyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivataltól igényelt nyomtatványon is teljesítheti.13. § (1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül - az adatszolgáltatással megegyezõ módon - értesíteni a Hivatalt.(2) Ha a mûködést engedélyezõ szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a mûködési engedélyben foglaltakkal vagy a hatósági ellenõrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenõrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv, illetve az ellenõrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.(3) Ha a normatív állami támogatást folyósító és ellenõrzõ szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a normatív állami hozzájárulás igénylésében, az arról történõ lemondásban vagy az elszámolásban foglaltakkal, illetve az ellenõrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni a Hivatalt. Az értesítéshez mellékelni kell az adatot alátámasztó irat másolatát.(4) A Hivatal az értesítés kézhezvételét követõ 8 munkanapon belül a hibás vagy hiányos adatot - a (2)-(3) bekezdés szerinti esetben a fenntartó egyidejû tájékoztatása mellett - az értesítésben foglaltaknak megfelelõen kijavítja, kiegészíti, illetve törli.Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2007. június 1-jén lép hatályba.(2) E rendelet 28. §-ának (1) és (4)-(5) bekezdése, valamint 29. §-ának (3) bekezdése a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.(3) E rendelet rendelkezéseit - a (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ mûködési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.(4) Ahol jogszabály adatszolgáltatás, illetve nyilvántartás adattartalmának meghatározása során az engedélyes mûködési engedélyének számát említi, azon az ágazati azonosítót kell érteni. E rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyesek esetén akkor kell a mûködési engedély számaként az ágazati azonosítót feltüntetni, ha a mûködést engedélyezõ szerv az ágazati azonosítót - a 15. § (5) bekezdésének b) pontja vagy (6) bekezdésének d) pontja szerint - már jogerõs határozatba foglalta.(5) Az Szmr. 21. §-ának (7) bekezdése és az Szfr. 13. §-a szerinti határozaton az ágazati azonosítót nem kell feltüntetni, illetve az Szmr. 2-3. és 7-8. számú melléklete szerinti iratokon az ágazati azonosító helyett a mûködési engedélyt kiadó határozat számát kell feltüntetni mindaddig, amíg a mûködést engedélyezõ szerv az ágazati azonosítót - a 15. § (5) bekezdésének b) pontja vagy (6) bekezdésének d) pontja szerint - jogerõs határozatba nem foglalta.15. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyesek esetén a Hivatal az ágazati azonosítót és az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban e rendelet hatálybalépését megelõzõen rögzített adatait 2007. június 15-éig megküldi a fenntartónak és a mûködést engedélyezõ szervnek.(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követõ nyolc munkanapon belül kötelesa) a hiányzó vagy hibás adatok kiegészítését, kijavítását, illetve törlését - a 12. § (4) bekezdés szerinti fenntartók kivételével elektronikus úton - kérni a Hivataltól, illetve jelezni a Hivatalnak, hogy az intézményi nyilvántartás az engedélyes hatályos adatait tartalmazza,b) szociális szolgáltató esetén bejelenteni a mûködést engedélyezõ szervnek a szolgáltató nevét és székhelyét,c) bejelenteni a mûködést engedélyezõ szervnek, ha ugyanarra az engedélyesre más szerv által kiállított mûködési engedéllyel is rendelkezik, vagy mûködési engedély iránt más szervhez kérelmet nyújtott be.(3) A fenntartó - (2) bekezdés a) pontja szerinti - bejelentése alapján a Hivatal az intézményi nyilvántartás adatait módosítja. Ha a Hivatal a mûködést engedélyezõ szerv adatait a fenntartó bejelentése alapján ismeri meg, a bejelentést követõ öt munkanapon belül az ágazati azonosítót és az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban rögzített adatait megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.(4) A fenntartó és a mûködést engedélyezõ szerv 2007. június 30-áig - a Hivatal által rendelkezésre bocsátott ûrlapon - köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha valamely engedélyesrõl az (1) bekezdés szerint nem kap értesítést. A bejelentéshez csatolni kell a hatályos mûködési engedély adatait tartalmazó határozatok másolatát. A Hivatal a bejelentett adatokat az intézményi nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az engedélyes ágazati azonosítóját, továbbá az ágazati azonosítót és az engedélyes rögzített adatait a bejelentést követõ öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak és a mûködést engedélyezõ szervnek. A fenntartó a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az ágazati azonosítóról szóló értesítés kézhezvételét követõ öt munkanapon belül köteles eleget tenni.(5) A mûködést engedélyezõ szerv 2007. szeptember 30-áiga) az intézményi nyilvántartásban rögzített és az (1)-(4) bekezdés szerint kiegészített, illetve kijavított adatokat leellenõrzi, hogy megfelelnek az engedélyes hatályos mûködési engedélyben szereplõ adatainak,b) a mûködési engedélyt az engedélyes ágazati azonosítójának és - szociális szolgáltató esetén - nevének, székhelyének feltüntetése céljából hivatalból módosítja,c) a b) pont szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül - a 9. § szerinti elektronikus úton - jóváhagyja az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban található adatait, illetve az akkori állapotnak megfelelõen kiegészíti, kijavítja, törli azokat,d) az ágazati azonosító kiadásáról a b) pont szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ öt napon belül a jogerõs határozat másolatának megküldésével értesíti azt a - (2) bekezdés c) pontja szerinti - mûködést engedélyezõ szervet, amely ugyanarra az engedélyesre mûködési engedélyt állított ki, illetve amelyhez a fenntartó ugyanarra az engedélyesre mûködési engedély iránti kérelmet nyújtott be,e) bentlakásos szociális intézmény esetén a határozat jogerõre emelkedését követõ öt napon belül - az Szmr. 7. §-ának (2) bekezdése szerint - új tanúsítványt állít ki, a korábbi tanúsítványt pedig bevonja.(6) Ha az e rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes mûködési engedélyének módosítására, illetve az ismételt engedélyezésre irányuló eljárás az (5) bekezdés b) pontja szerinti határozat meghozatalát megelõzõen megindul,a) a fenntartó az eljárás során köteles a mûködést engedélyezõ szervnek bejelenteni a (2) bekezdés szerinti adatokat,b) a mûködést engedélyezõ szerv ágazati azonosítót kér, ha a Hivatal az engedélyes számára ágazati azonosítót még nem küldött,c) a mûködést engedélyezõ szerv az (5) bekezdés a) pontja szerinti adatellenõrzést az eljárás folyamán végzi el, szükség esetén a fenntartóval adategyeztetést folytat,d) a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély módosításában, illetve az ismételten kiadott mûködési engedélyben az engedélyes ágazati azonosítóját és - szociális szolgáltató esetén - nevét, székhelyét feltünteti,e) a mûködést engedélyezõ szerv a d) pont szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül tesz eleget az (5) bekezdés c)-e) pontja szerinti kötelezettségének.(7) A megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatal 2008. december 31-éig ellenõrzi, hogy a mûködést engedélyezõ jegyzõk határidõben eleget tettek-e az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek.(8) Az engedélyes ágazati azonosítóját a foglalkoztatást engedélyezõ szerv a foglalkoztatási engedélyben annak - az (5) bekezdésének b) pontja, illetve (6) bekezdésének d) pontja szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ - elsõ módosításakor tünteti fel.(9) Az országos jelentési rendszerbe adatot elõször 2007. október 1-je és 2007. október 31-e között, a 2007. június 30-ai állapotnak megfelelõen, valamint a 2006. december 31-e - illetve új engedélyes, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdésének mûködési engedélyben feltüntetett idõpontja - és 2007. június 30-a közötti idõszakra kell szolgáltatni.Módosuló jogszabályok16. §17. §18. §19. § (1)(2)20. §21. §22. § (1)(2)(3)23. §24. §25. §26. §27. §28. § (1) Az Szfr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.(2)(3)(4)(5) Az Szfr. 5/A-5/B. számú melléklete helyébe e rendelet 7-8. számú melléklete lép.29. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát vesztia) az Szmr.aa) 2. §-ának (10) bekezdése,ab) 2/D. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata,ac)ad) 10. számú melléklete;b) a Gymr.ba) 7/A. §-a,bb) 3. számú melléklete.(2) a)b)c)d)(3)1. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethezAz ágazati azonosító kiadásához szükséges adatok1. A fenntartó adatai:1.1. a fenntartó neve,1.2. a fenntartó székhelye,1.3. a fenntartó adószáma.2. A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:2.1. a szolgáltató (intézmény, hálózat) neve,2.2. a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) székhelye,2.3. a szolgáltató (intézmény) székhelyének ágazati azonosítója,2.4. a szolgáltató (intézmény) székhelyén ellátást nyújtanak-e,2.5. a szolgáltató (intézmény) telephelye,2.6. a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) adószáma,2.7. ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és adószáma, amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja,2.8. a nyújtani kívánt szolgáltatás típusa és formája,2.9. a kérelemben megjelölt ellátási terület,2.10. a szolgáltató (intézmény, hálózat) férõhelyeinek száma.3. Az eljáró hatóság adatai:3.1. az eljáró hatóság megnevezése,3.2. a másik eljáró hatóság megnevezése, ha szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezése, illetve szociális információs szolgáltatás bejelentése más szerv elõtt folyamatban van.2. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethezAz ágazati azonosító képzése1. Az ágazati azonosító nyolcjegyû.2. Az ágazati azonosító összetétele:1. jegye: konstans „S” betû,2-7. jegye: a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) sorszáma,8. jegye: a 2-7. számjegyek felhasználásával, a 3. pont szerinti matematikai módszerekkel képzett ellenõrzõ szám.3. Az ágazati azonosító 8. számjegyét úgy kell képezni, hogy a 2-7. jegyek mindegyikét szorozni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül (a konstans „S” betû utáni elsõ számjegy szorozva kettõvel, második számjegy szorozva hárommal stb.).Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel, és a 8. jegy az osztás maradéka lesz.3. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethezA szociális szolgáltatókról, intézményekrõl nyilvántartott adatok1. A fenntartó adatai:1.1. a fenntartó neve,1.2. a fenntartó székhelye,1.3. a fenntartó típusa,1.4. a költségvetési szerv fenntartó gazdálkodási formája,1.5. a fenntartó adószáma.2. A szolgáltató (intézmény) adatai:2.1. a szolgáltató (intézmény) ágazati azonosítója,2.2. a szolgáltató, intézmény neve,2.3. a szolgáltató, intézmény székhelye,2.4. az intézmény telephelye,2.5. a telephely ágazati azonosítója,2.6. a szolgáltató - az ellátottak számára nyitva álló - helyiségeinek címe,2.7. a szolgáltató (intézmény) adószáma,2.8. ha a szolgáltató (intézmény) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és adószáma, amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja.3. A szociális szolgáltatás adatai:3.1. szociális szolgáltatás megnevezése,3.2. az integráció típusa,3.3. az ellátási terület, elsõdleges ellátási terület,3.4. férõhelyek, külsõ férõhelyek, idõszakos férõhelyek, emelt szintû férõhelyek száma,3.5. a szociális szolgáltatás megkezdésének idõpontja,3.6. az ideiglenes mûködési engedély lejártának ideje, illetve az az idõtartam, amelyre az idõszakos férõhelyek létesítését engedélyezték,3.7. egyházi és nem állami fenntartó esetén az ellátási szerzõdést megkötõ helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, az ellátási szerzõdés hatálya alá tartozó szolgáltató tevékenységek és férõhelyszám, továbbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontja, ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,3.8. a szolgáltató (intézmény) megszûnésének idõpontja.4. A mûködést engedélyezõ, módosító, ismételten kiadó, visszavonó határozat adatai:4.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,4.2. a határozat kelte, száma és jogerõre emelkedésének napja.4. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethezA gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókról, intézményekrõl nyilvántartott adatok1. A fenntartó adatai:1.1. a fenntartó neve,1.2. a fenntartó székhelye,1.3. a fenntartó típusa,1.4. a költségvetési szerv fenntartó gazdálkodási formája,1.5. a fenntartó adószáma.2. A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:2.1. a szolgáltató (intézmény, hálózat) ágazati azonosítója,2.2. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) neve,2.3. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) székhelye,2.4. a szolgáltató (intézmény) telephelye,2.5. a telephely ágazati azonosítója,2.6. területi irodák címe,2.7. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) adószáma,2.8. ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és adószáma, amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja.3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység adatai:3.1. a szolgáltató tevékenység típusa és formája,3.2. az ellátási terület,3.3. férõhelyek, külsõ férõhelyek, önálló helyettes szülõnél ellátható gyermekek száma,3.4. helyettes szülõi, illetve nevelõszülõi hálózat esetén a helyettes szülõk, nevelõszülõk, speciális hivatásos nevelõszülõk száma,3.5. annak megjelölését, hogy a gyermekotthon3.5.1. speciális gyermekotthon,3.5.2. különleges gyermekotthon,3.5.3. rendelkezik speciális csoporttal,3.5.4. rendelkezik különleges csoporttal,3.5.5. integráltan ellát speciális szükségletû gyermekeket,3.5.6. integráltan ellát különleges szükségletû gyermekeket,3.6. a szolgáltató tevékenység megkezdésének idõpontja,3.7. a határozott idejû, illetve az ideiglenes mûködési engedély lejártának ideje,3.8. egyházi és nem állami fenntartó esetén az ellátási szerzõdést megkötõ helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, az ellátási szerzõdés hatálya alá tartozó szolgáltató tevékenységek és férõhelyszám, továbbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontja, ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,3.9. a szolgáltató (intézmény, hálózat) megszûnésének idõpontja.4. A mûködést engedélyezõ (módosító, ismételten kiadó, visszavonó) határozat adatai:4.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,4.2. a határozat kelte, száma és jogerõre emelkedésének napja.5. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethezAz országos jelentési és férõhelyfigyelõ rendszerben nyilvántartott adatok1. Alapszolgáltatások1.1. Étkeztetés:1.1.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.1.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.1.3. a jelentési idõszakban az étkeztetést igénybe vevõk közül a helyben étkezõk száma, valamint az elvitellel és a kiszállítással történõ étkeztetést igénybe vevõk száma,1.1.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege,1.1.5. a jelentési idõpontban a szolgáltatásra várakozók száma,1.1.6. népkonyhai étkeztetés esetén a jelentési idõszakban az igénybe vevõk száma.1.2. Házi segítségnyújtás:1.2.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.2.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.2.3. a jelentési idõpontban az ellátásra várakozók száma,1.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.1.3. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:1.3.1. a jelentési idõpontban a kihelyezett jelzõkészülékek száma,1.3.2. a jelentési idõszakban kihelyezett új jelzõkészülékek száma,1.3.3. a jelentési idõpontban az ellátásra várakozók száma,1.3.4. a jelentés idõszakára vonatkozó segítségkérések száma,1.3.5. a jelentési idõpontban a térítési díj átlagos összege.1.4. Támogató szolgáltatás:1.4.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.4.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.4.3. a jelentési idõszakban futott kilométer,1.4.4. a jelentési idõpontban a használt gépjármû forgalomba helyezésének idõpontja és összes futott kilométere,1.4.5. a jelentési idõszakban a segítési feladatok esetszáma,1.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.1.5. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:1.5.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.5.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.5.3. a jelentési idõszakban futott kilométer,1.5.4. a jelentési idõpontban a használt gépjármû forgalomba helyezésének idõpontja és összes futott kilométere.1.6. Családsegítés:1.6.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.6.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.6.3. a jelentési idõszakban az esetkezelések száma - a külön jogszabályban meghatározott - jellegük szerinti bontásban.1.7. Nappali ellátás:1.7.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.7.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma,1.7.3. a jelentési idõszakban a napi átlagforgalom,1.7.4. nappali melegedõk esetén a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen idõszakos férõhelyek száma.1.8. Közösségi ellátások:1.8.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.8.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma.1.9. Utcai szociális munka:1.9.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,1.9.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az új és a régi igénybe vevõk száma.2. Bentlakásos intézmények2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények2.1.1. Idõsek otthona:2.1.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.1.1.2. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen emelt szintû férõhelyek száma,2.1.1.3. a jelentési idõpontban az intézményben ellátott - a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével rendelkezõ - súlyos demens beteg ellátottak száma,2.1.1.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.1.1.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.1.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült - a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével rendelkezõ - súlyos demens beteg ellátottak száma,2.1.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege,2.1.1.8. a jelentési idõpontban az emelt szintû férõhelyekre történõ bekerüléshez szükséges egyszeri hozzájárulás összege,2.1.1.9. a jelentési idõpontban ellátásban részesülõk közül térítési díjpótlékot fizetõk száma, és a térítési díjpótlék átlagos összege.2.1.2. Fogyatékos személyek otthona:2.1.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.1.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.1.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma, 2.1.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.1.3. Pszichiátriai betegek otthona:2.1.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.1.3.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.1.3.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.1.3.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.1.4. Szenvedélybetegek otthona:2.1.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.1.4.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.1.4.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.1.4.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.1.5. Hajléktalanok otthona:2.1.5.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.1.5.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.1.5.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.1.5.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.2. Rehabilitációs intézmények2.2.1. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:2.2.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.2.1.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.2.1.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.1.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.1.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.2.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.2.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.2.2. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:2.2.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.2.2.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.2.2.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.2.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.2.2.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.2.2.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.2.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:2.2.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma, 2.2.3.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.2.3.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.3.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.3.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.2.3.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma, 2.2.3.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.2.4. Hajléktalanok rehabilitációs intézménye:2.2.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.2.4.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.2.4.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.2.4.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.2.4.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.2.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények2.3.1. Idõskorúak gondozóháza:2.3.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.3.1.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.3.1.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.3.1.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.3.2. Fogyatékos személyek gondozóháza:2.3.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.3.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.3.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.3.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.3.3. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona:2.3.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.3.3.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.3.3.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.3.3.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.3.4. Szenvedélybetegek átmeneti otthona:2.3.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.3.4.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.3.4.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.3.4.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.3.5. Éjjeli menedékhely:2.3.5.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek (idõszakos férõhelyek) száma,2.3.5.2. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma.2.3.6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása:2.3.6.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek (idõszakos férõhelyek) száma,2.3.6.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.3.6.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.3.6.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.4. Lakóotthonok2.4.1. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona:2.4.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.4.1.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.4.1.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.4.1.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.4.1.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.4.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.4.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.4.2. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:2.4.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.4.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.4.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.4.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.4.3. Pszichiátriai betegek lakóotthona:2.4.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.4.3.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.4.3.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.4.3.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.4.3.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.4.3.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.4.3.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.2.4.4. Szenvedélybetegek lakóotthona:2.4.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,2.4.4.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma, 2.4.4.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,2.4.4.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,2.4.4.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,2.4.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj összege.3. Szociális intézményben ellátottak szociális foglalkoztatása3.1. Munka-rehabilitáció:3.1.1. a jelentési idõpontban az ellátottak közül munka-rehabilitációban részt vevõk száma,3.1.2. a jelentési idõszak alatt a munka-rehabilitáció során foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma (az Szfr. 6/B. számú melléklet táblázatának c. oszlopa szerint),3.1.3. a jelentési idõszak alatt a munka-rehabilitációban részt vevõk közül fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásba került személyek száma.3.2. Fejlesztõ felkészítõ foglalkoztatás:3.2.1. a jelentési idõpontban az ellátottak közül fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk száma,3.2.2. a jelentési idõpontban az ellátottak közül intézményi fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk száma,3.2.3. a jelentési idõszak alatt az intézményben történõ fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma (az Szfr. 6/B. számú melléklet táblázatának f. oszlopa szerint),3.2.4. a jelentési idõpontban az ellátottak közül külsõ foglalkoztatónál fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk száma,3.2.5. a jelentési idõszak alatt a külsõ foglalkoztatónál történõ fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma (az Szfr. 6/B. számú melléklet táblázatának f. oszlopa szerint),3.2.6. a jelentési idõszak alatt a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk közül az intézménybõl külsõ munkahelyekre (védett foglalkoztatás, nyílt munkaerõpiac) kihelyezett személyek száma.3.3. Egyéb foglalkoztatás szociális intézményben elhelyezettek számára:3.4. a jelentési idõpontban az ellátottak közül külsõ integrált vagy védett foglalkoztatásban részt vevõk száma,3.5. a jelentési idõpontban az ellátottak közül a nyílt munkaerõpiacon foglalkoztattak száma.6. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez7. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez8. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez